Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.mastermarketing.pl akceptujesz zasady zawarte
w polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z materiałów na stronie www.mastermarketing.pl  obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Production Center Ltd z siedzibą

63 Leonard Street, Stoke-On-Trent, ST6 1HJ UK, Regon : GB-09478060

 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Production Center Ltd. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Production Center Ltd.
 2. Production Center Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Production Center przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Production Center oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Production Center oraz Produktów i usług partnerów handlowych Production Center, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Production Center wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych  uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Production Center jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  2. realizacji zamówień na Produkty i usługi Production Center,
  3. reakcji na informacje przesłane przez Production Center z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Production Center oraz Produktów i usług partnerów handlowych Production Center, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Ma Production Center rker Lab, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Production Center.
 5. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Production Center oraz Produktów i usług partnerów handlowych Production Center.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Production Center. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Production Center będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Production Center, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń Production Center.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Production Center, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.mastermarketing.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1.  z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.mastermarketing.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
 12.  z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.mastermarketing.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.mastermarketing.pl W przypadku uzyskania przez Production Center wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.mastermarketing.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Production Center może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.mastermarketing.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowejwww.mastermarketing.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://www.mateuszgrzesiak.tv/skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów  należących do  Production Center Ltd i dostępnych na www.mastermarketing.pl  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (. Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter . Imię pozwala Production Center zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Production Center za pośrednictwem www.mastermarketing.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Production Center (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Production Center oraz partnerów handlowych Production Center)
 4. Production Center zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Production Center.
 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisuwww.mastermarketing.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  Production Center  i www.mastermarketing.pl
 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.mastermarketing.pl Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Production Center Ltd. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Production Center Ltd nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Production Center Ltd i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  Production Center Ltd. nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Production Center Ltd

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Production Center nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.mastermarketing.pl W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:  Production Center nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Production Center serwisu i newsletterów.